Producenci
Regulamin
 1. Postanowienia ogólne

1.1. Operatorem i administratorem serwisu internetowego prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej wszystkodlabiura.pl są Krzysztof Sebastiański oraz Rafał Jarzębski, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej - WDB S.C., ul. Wałbrzyska 43A, 52-314 Wrocław, REGON: 381566410, NIP: 8992852264, dalej zwani „Sprzedawcą”. Pozostałe dane kontaktowe Sprzedawcy: e-mail: sklep@wszystkodlabiura.pl, tel.: 71 714 22 23.

1.2. Sprzedawca jest stroną zawieranych umów sprzedaży, umów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów za pośrednictwem serwisu internetowego.

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z serwisu internetowego oraz z oferowanych za jego pośrednictw usług. Regulamin w szczególności określa warunki dokonywania zakupów w serwisie internetowym.

1.4. Zapisy niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczenia, ani wyłączenia praw konsumentów, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości co do zapisów Regulaminu będą interpretowane na korzyść wyżej wskazanych kategorii osób, a w przypadku gdyby postanowienia Regulaminu okazały się niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, uznaje się te postanowienia z mocy prawa za nieważne.

 

 1. Ceny

2.1. Podane przez Sprzedawcę ceny produktów zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych.

2.2. Ceny towarów nie zawierają opłat za inne usługi towarzyszące sprzedaży. W każdym wypadku o koszcie dodatkowych usług Klient informowany jest w chwili składania na nie zamówienia oraz na ekranie podsumowania zamówienia.

 

 1. Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej serwisu informacje handlowe, w tym ceny oraz opisy usług nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

3.2. Złożenie przez Klienta zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu. Złożenie zamówienia możliwe jest po akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności.

3.3. W celu zawarcia umowy sprzedaży usługi oferowanej przez Sprzedawcę, Klient powinien wybrać interesujący go towar dostępny w serwisie internetowym i złożyć zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w serwisie.

3.4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca składa ww. oświadczenie nie później niż 3 dni robocze od chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Po bezskutecznym upływie 3 dni roboczych oferta złożona przez Klienta przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.

3.5. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji konta Klienta w sklepie internetowym.

3.6. Brak dokonania wpłaty ceny przez Klienta w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia uznaje się za wycofanie oferty zakupu.

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy

4.1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Klient w ramach jednego zamówienia dokonał zakupu wielu towarów, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniego towaru, partii lub części. Po upływie wskazanego terminu Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.

4.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. m.in. w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

3) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

4.3. Aby odstąpić od umowy, Klient powinien przesłać na adres sklepu Sprzedawcy, który dysponował towarem w dacie zakupu i z którego dokonano nadania towaru na adres Klienta, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego.

4.4. Klient zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Jeżeli towar nie może być wysłany w zwykłym trybie pocztą, Klient ponosi koszty związane z wybranym sposobem zwrotu towaru.

4.5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.6. Wpłacone przez Klienta środki podlegają zwrotowi przelewem na konto, z którego dokonywana była płatność, chyba że Klient - np. w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy - zażąda zwrotu ceny na inne konto lub w inny sposób aniżeli przelewem.

4.7. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Kupujących nie będących konsumentami.

 

 1. Płatności

5.1. Klient może dokonać płatności w jednej z następujących form wybranych w trakcie składania zamówienia:

 1. a) tradycyjnym przelewem bankowym,
 2. b) szybkim przelewem internetowym.

5.2. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy bądź z chwilą otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online, w zależności od tego która z tych sytuacji nastąpi pierwsza.

 

 1. Dostawa

6.1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia po dokonaniu płatności przez Klienta. Bieg terminu realizacji zamówienia złożonego w dzień wolny od pracy rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym. W przypadku płatności za pobraniem realizację zamówienia rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

6.2. Wysyłka towaru jest realizowana w terminie określonym w opisie towaru opublikowanym na stronie sklepu internetowego.

6.3. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres Klienta wskazany przez niego podczas składania zamówienia.

6.4. Dostawa następuje tylko w dni robocze.

6.5. Sprzedawca dokonuje dostawy towaru kurierem bądź za pośrednictwem poczty.

6.6. Wraz z towarem Klientowi dostarczany jest dowód sprzedaży towaru. Na życzenie Klienta będącego konsumentem Sprzedawca doręcza Klientowi fakturę.

6.7. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, wysyłka zamówienia następuje po skompletowaniu całości zamówienia przez Sprzedawcę.

6.8. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.

 

 1. Zgodność towaru z umową, rękojmia i reklamacje

7.1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego konsumentem razie braku zgodności towaru z umową.

7.2. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów nie będących konsumentami.

7.3. Reklamację można zgłosić bądź listownie na adres siedziby Sprzedawcy bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail: sklep@wszystkodlabiura.pl, wraz opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia oraz żądaniem Klienta. Towar reklamowany należy odesłać na adres siedziby Sprzedawcy.

7.4. Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

7.5. W przypadku objęcia towaru gwarancją Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Klient zostanie poinformowany o istnieniu i treści gwarancji w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania zamówienia.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów

8.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. Krzysztof Sebastiański oraz Rafał Jarzębski, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej - WDB S.C., ul. Wałbrzyska 43A, 52-314 Wrocław, REGON: 381566410, NIP: 8992852264. Pozostałe dane kontaktowe Sprzedawcy to e-mail: sklep@wszystkodlabiura.pl, tel.: 71 714 22 23.

8.2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.

8.3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy (np. umowy sprzedaży) przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania): (a) wyrażoną przez Klientów zgodą na przetwarzanie danych w określonym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), (b) koniecznością realizacji umów zawartych przez Klientów z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na żądanie Klientów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (c) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

8.4. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń, a także w celu marketingu bezpośrednio usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8.5. Administrator w celu realizacji powyższych celów przetwarzania danych będzie w szczególności przetwarzał następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu, numer NIP oraz nazwa firmy. Administrator będzie także przetwarzał takie dane jak pliki cookies oraz numer IP. Podanie wyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacji, a także w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Odmowa podania danych uniemożliwi Klientowi korzystanie z serwisu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora. Na portalach społecznościowych Administrator może przetwarzać także inne dane osobowe osób, które są dostępne w tym serwisie i dla niego widoczne.

8.6. Administrator w celu prawidłowej realizacji świadczonych przez niego usług może udostępnić dane osobowe Klientów, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, bankowi prowadzącemu rachunek bankowy Administratora, w celu umożliwienia Klientowi dokonania zapłaty za zamówienie. Administrator może także udostępnić dane osobowe Klientów biuru rachunkowemu, a także podmiotom świadczącym usługi hostingowe i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy. Dane osobowe Klientów zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.

8.7. Administrator przetwarza dane osobowe pochodzące bezpośrednio od Klientów (osób, których dane dotyczą). Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mailu w razie skorzystania przez jednego z Państwa znajomych z funkcjonalności „Poleć znajomemu”.

8.8. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Klientów(rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.

8.9. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.

8.10. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do ich przeniesienia, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.11. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych Klientów przez Administratora można znaleźć tutaj – Polityka prywatności.”

 

 1. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

9.2. Postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.3. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.

9.4. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem z Klientem nie będącym konsumentem, rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

9.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.

9.6. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023r. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl