Producenci
Polityka prywatności

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do Kupujących i innych korzystających z serwisu internetowego pod adresem www.wszystkodlabiura.pl.

1.2. Polityka określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora zarówno podczas rejestracji konta w serwisie, korzystania z niego i jego funkcjonalności, a także w razie dokonywania zakupów bez zakładania konta.

1.3. Polityka ta ma również zastosowanie do przetwarzania przez Administratora danych osobowych osób obserwujących profil Administratora na portalach facebook.com oraz instagram.com, a także w razie przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora w trakcie zawierania umów i wykonywania czynności przed zawarciem umów w serwisach pośredniczących przy sprzedaży towarów oferowanych przez Administratora, typu allegro.pl.

 

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych są Krzysztof Sebastiański oraz Rafał Jarzębski, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej - WDB S.C., ul. Wałbrzyska 43A, 52-314 Wrocław, REGON: 381566410, NIP: 8992852264. Pozostałe dane kontaktowe Administratora to e-mail: sklep@wszystkodlabiura.pl, tel.: 71 714 22 23.

 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

3.1. Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

3.2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora stanowi:

a) wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

3.3. Podanie przez Państwa danych osobowych na podstawie ww. pkt. a i b jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Państwu korzystanie z serwisu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

3.4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń, a także w celu marketingu bezpośrednio usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

4. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

4.1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane:

a) w celu i w zakresie niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem umowy lub w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (np. złożenie zapytania o produkt),

b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych),

c) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (tj. zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, marketing produktów i usług własnych).

4.2. Administrator w celu realizacji powyższych celów przetwarzania danych będzie w szczególności przetwarzał następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu, numer NIP oraz nazwa firmy. Administrator będzie także przetwarzał takie dane jak pliki cookies oraz numer IP.

4.3. Podczas korzystania z logowania lub rejestracji do serwisu internetowego przy wykorzystaniu opcji „zaloguj się przez facebook” lub „zaloguj się przez google” Administrator może przetwarzać Twoje następujące dane:

a) Facebook: imię i nazwisko w formie w jakiej występują one na Państwa koncie Facebook oraz numer identyfikacyjny (Facebook ID). W sytuacji, gdy w ramach ustawień prywatności aplikacji Facebook (takie ustawienia pojawią się zaraz przed zalogowaniem się do serwisu), udzielą Państwa stosownego pozwolenia, Administrator może pozyskać również informacje na temat Państwa płci, wieku, adresu email,

b) Google: imię, nazwisko i adres email.

4.4. W trakcie zawierania umów i wykonywania czynności przed zawarciem umów w serwisach pośredniczących przy sprzedaży towarów oferowanych przez Administratora, typu allegro.pl., Administrator może przetwarzać dane osobowe przekazane mu przez dany portal internetowy niezbędne do wykonania umowy sprzedaży.

 

5. Udostępnianie danych osobowych

5.1. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.

5.2. Administrator w celu prawidłowej realizacji świadczonych przez niego usług może udostępnić Państwa dane osobowe, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, bankowi prowadzącemu rachunek bankowy Administratora, w celu umożliwienia Państwu dokonania zapłaty za zamówienie. Administrator może także udostępnić Państwa dane osobowe biuru rachunkowemu, a także podmiotom świadczącym usługi hostingowe i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy.

5.3. Administrator przetwarza dane osobowe pochodzące bezpośrednio od Państwa (osób, których dane dotyczą). Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mailu w razie skorzystania przez jednego z Państwa znajomych z funkcjonalności „Poleć znajomemu”.

 

6. Ochrona danych

6.1. Administrator jest zobowiązany do ochrony Państwa danych zgromadzonych podczas dokonywania zakupów w serwisie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

6.2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:

a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

b) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

c) adekwatne, odpowiednie i nienadmierne,

d) dokładne i aktualne,

e) nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

f) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

g) bezpiecznie przechowywane,

h) nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

6.3. Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administratora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

6.4. Dane osobowe zbierane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Państwa (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.

 

7. Uprawnienia

7.1. Jesteście Państwo uprawnieni do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

7.2. Macie Państwo prawo uzyskać od Administratora następujące informacje:

a) o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych,

b) od kiedy Państwa dane są przetwarzane,

c) o źródle z którego pochodzą Państwa dane,

d) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane.

7.3. Ponadto na Państwa żądanie Administrator, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

7.4. Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym ustępie należy przedstawić Administratorowi stosowne żądanie na adres e-mail.

7.5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 

8. Zmiana danych

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe ulegną zmianie prosimy o ich samodzielne zaktualizowanie w koncie użytkownika, o ile zostało założone lub o powiadomienie Administratora o tym fakcie telefonicznie, listownie na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.

 

9. Ciasteczka

9.1. Administrator oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).

9.2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu).

9.3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają Administratorowi określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano serwis (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto ten serwis odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (co go najbardziej zainteresowało w serwisie).

9.4. Administrator wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:

a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu,

b) statystycznym,

c) przystosowania serwisu do Państwa preferencji.

9.5. Administrator może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.

9.6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.

9.7. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego.

9.8. Pliki trwałe to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze serwisu, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam serwisu, usprawnienia działania serwisu za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki serwisu, zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących ich preferencji, pokazywania Klientom, że są zalogowani w serwisie.

9.9. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez serwis z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.

9.10. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas serwis może nie funkcjonować prawidłowo.

9.11. Administrator korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się z serwisem, tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.

9.12. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w serwisie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.

 

10. Postanowienia końcowe

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Wówczas Administrator poinformuje o każdej zmianie treści niniejszej Polityki. Aktualizacja zasad będzie dostępna na stronie internetowej serwisu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl